top of page

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotografie David Beerlandt en de klant. Alle facturen van Fotograaf David Beerlandt, zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum. Alle offerte’s zijn 1 maand geldig na de opmaak datum. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van 2,5 % per maand vanaf de vervaldag tot aan de datum van volledige betaling,met een minimum van 75 EUR. Wanneer het totale factuurbedrag hoger is dan 500 EUR, is Fotograaf David Beerlandt gerechtigd om vóór de aanvang van de opdracht de betaling van een voorschot te vragen van 50% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 7 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door Fotograaf David Beerlandt. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft Fotograaf David Beerlandt het recht om de overeenkomst eenzijdig te

beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat Fotograaf David Beerlandt schadevergoeding Verschuldigd is, van welke aard ook.Foto’s en alle andere door de klant bestelde materialen worden door Fotograaf David Beerlandt slechts effectief ontwikkeld en ter beschikking gesteld van de klant na goedkeuring van de klant (cfr. artikel 3) én na volledige betaling van het verschuldigde voorschot en van de eindfactuur, ongeacht het feit dat er desgevallend tussen partijen uitdrukkelijk een levertijd overeengekomen werd.

 

Artikel 2

Alle foto’s, de montage van de foto’s en de eventueel begeleidende teksten worden, vooraleer zij in druk worden gegeven, ter goedkeuring aan de klant voorgelegd. Fotograaf David Beerlandt zal, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door de klant aangegeven correcties uitvoeren. Het akkoord van de klant met de foto’s, de montage en de begeleidende teksten ontslaat Fotograaf David Beerlandt van elke verantwoordelijkheid m.b.t. de

vorm en inhoud van de foto’s en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Fotograaf David Beerlandt volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wij zij werkt ter uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 3

De leveringstermijnen zijn enkel ter indicatieve titel en binden Fotograaf David Beerlandt op geen enkele wijze tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Alle bestellingen zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Fotograaf David Beerlandt kan op geen enkele

wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, vertraging en/of beschadiging veroorzaakt door derden waarop Fotograaf David Beerlandt beroep doet ter verzending van de bestellingen.Alle bestellingen worden door Fotograaf David Beerlandt verzonden via gewone post. De kosten voor een “express” bestelling (per koerier) die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de klant, zijn ten laste van de klant. Indien de klant wenst om de bestellingen op te halen in het lokaal waar Fotograaf David Beerlandt haar activiteiten uitoefent, dient dit door de klant voorafgaandelijk uitdrukkelijk worden bepaald.

 

Artikel 4

De diensten geleverd door Fotograaf David Beerlandt maken een inspanningsverbintenis uit. De klant is gerechtigd aanwezig te zijn bij iedere fotografische opname. Indien de klant niet aanwezig kan zijn, heeft Fotograaf David Beerlandt het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle klachten m.b.t. de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de klant, binnen de 14 dagen na ontvangst, per aangetekend schrijven verzonden worden aan Fotograaf David Beerlandt.

 

Artikel 5

Fotograaf David Beerlandt behoudt de auteursrechten op alle werken die zij in opdracht van de klant uitvoert. De totale factuurprijs omvat het recht van de klant om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de klant is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet De klant verbindt er zich toe op iedere reproductie melding te maken van de verwijzing “© Fotograaf David Beerlandt .Het is de klant verboden de foto’s op enige wijze te wijzigen. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© Fotograaf David Beerlandt op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van

150 EUR (Excl BTW) per inbreuk en per inbreukmakende foto.

 

Artikel 6

De geportretteerde geeft aan Fotograaf David Beerlandt de uitdrukkelijke toestemming om de foto’s die zijn/haar portret dragen te publiceren voor persoonlijke en commerciële doeleinden. Indien de geportretteerde minderjarig is geeft de wettelijke vertegenwoordiger van de geportretteerde de uitdrukkelijke toestemming aan Fotograaf David Beerlandt de uitdrukkelijke toestemming om de foto’s die het portret van de minderjarige(n) dragen te publiceren voor persoonlijke en commerciële doeleinden.

 

Artikel 7

De foto’s die door Fotograaf David Beerlandt worden gemaakt worden maximaal gedurende 365 dagen na factuurdatum digitaal bewaard (Huwelijksfoto’s worden 2 jaar bewaard op harde schijf).

 

Artikel 8

Fotograaf David Beerlandt is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout..Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van Fotograaf David Beerlandt beperkt tot het factuurbedrag.

 

Artikel 9

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht Uitsluitend de Rechtbanken te Brugge zijn bevoegd voor

elk geschil m.b.t. de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voorvloeiend uit een

Rechtsbetrekking tussen Fotograaf David Beerlandt en de klant

 

Artikel 10

Voorschotten worden niet terugbetaald door reden van reservatie waardoor die dag voor u vrij gehouden wordt.

Artikel 11

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro (EUR) incl. BTW. De bedragen in andere deviezen zijn bij benadering.
De vermelde prijzen zijn enkel indicatief en zonder enige verplichting.
David Beerlandt Photography - Lumizo behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven op elk moment te kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

bottom of page